دکتر نصرت الله نوری

دکتر نصرت الله نوری
departments: بخش جراحی عمومی
positions: پزشک متخصص جراحی عمومی
treatments: متخصص جراحی عمومی