جستجوی پزشکان

کارکنان

خانم دکتر خزاعی
پزشک فوق تخصص
آقای دکتر لایق
پزشک متخصص
آقای محمد رنجبر
مدیریت آزمایشگاه, کارشناس
دکتر زینب جاوید
پزشک عمومی
دکتر محمد یزدی
ریاست درمانگاه, پزشک متخصص
دکتر محسن خالصی
پزشک عمومی
دکتر مسلم صفری
پزشک متخصص
دکتر فاطمه نجفی
پزشک متخصص