جستجوی پزشکان

جدول ساعات فعالیت پزشکان و بخش های درمانگاه

[cws-row cols=1 id=”cols1″][col span=12][cws-widget type=text title=”جدول ساعات فعالیت پزشکان و بخش ها در طول هفته”]
تخصص هاشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
فوق تخصص غدد
صبح ها
خانم دکتر خزاعی
ساعت 8:30
متخصص اطفال
عصرها
آقای دکتر میر
ساعت 16:30
آقای دکتر میر
ساعت 16:30
متخصص داخلی عفونی
صبح ها
آقای دکتر یزدی
ساعت 10:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 10:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 10:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 10:30
آقای دکتر لایق
ساعت 10:30
آقای دکترلایق
ساعت 10:30
متخصص داخلی عفونی
عصر ها
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:30
آقای دکتر لایق
ساعت 18:30
متخصص جراح عمومی
صبح ها
آقای دکتر نوری
ساعت 10
متخصص قلب و عروق
صبح ها
آقای دکتر عباس زاده
ساعت 12
متخصص ارتوپدی
صبح ها
آقای دکتر صفری
ساعت 11
متخصص اورولوژی
عصرها
آقای دکتر بادصبا
ساعت 16
آقای دکتر بادصبا
ساعت 11:30
متخصص چشم
صبح ها
خانم دکتر نجفی
ساعت 9
متخصص زنان زایمان
صبح ها
خانم دکتر ابراهیمی
ساعت 9
پزشک عمومی
صبح ها
خانم دکتر ثابتیآقای دکترحسنی فخرآقای دکترنورالهیان
آقای دکتر حسین پورپیا
آقای دکتر نورالهیانآقای دکترخلیل احمدیآقای دکتر منیریآقای دکتر رضوی
پزشک عمومی
عصر ها
آقای دکتر پور محمدیآقای دکتر خلیل احمدیآقای دکتر خلیل احمدی
آقای دکتر نورالهیان
آقای دکتر خلیل احمدیآقای دکتر علی اکبریآقای دکتر پور محمدیآقای دکتر رضوی
پزشک عمومی
شب ها
آقای دکتر پور محمدیآقای دکتر حسینی فخرآقای دکتر امیرآبادیآقای دکتر خلیل احمدی
آقای دکتر ابرازی
آقای دکتر امیرآبادیآقای دکتر امیرآبادیآقای دکتر رضوی
بخش هاشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
کنترل دیابت
صبح ها
خانم دکتر طباطبایی
ساعت 8:30
خانم دکتر طباطبایی
ساعت 8:30
خانم دکتر طباطبایی
ساعت 8:30
مشاوره روانشناسی
عصر ها
خانم کریم پورخانم کریم پورخانم کریم پورخانم هاشمیخانم کریم پورخانم هاشمی
مامایی
عصر ها
خانم گوارشکی
ساعت 19
خانم عظیما
ساعت 18
خانم گوارشکی
ساعت 19
خانم عظیما
ساعت 18
خانم گوارشکی
ساعت 19
خانم گوارشکی
ساعت 19
مامایی
صبح ها
خانم زمانی
ساعت 10
خانم زمانی
ساعت 10
خانم زمانی
ساعت 10
خانم زمانی
ساعت 11
خانم زمانی
ساعت 10
خانم زمانی
ساعت 10
بینایی سنجی
صبح ها
آقای عالم
ساعت 11
آقای عالم
ساعت 10:30
آقای عالم
ساعت 10:30
تغذیه و رژیم درمانی
صبح ها
آقای دکتر منیری
ساعت 9
سونوگرافی رادیولوژی
صبح ها
متخصص آقا متخصص آقامتخصص آقامتخصص آقامتخصص آقامتخصص خانم
دندانپزشکی
صبح و عصر بجز تعطیلات رسمی
آقای دکتر گلپایگانیآقای دکتر گلپایگانیآقای دکتر گلپایگانیآقای دکتر گلپایگانیآقای دکتر گلپایگانیآقای دکتر گلپایگانی
درمان اعتیاد
عصر ها
آقای دکتر پورقربان
ساعت 17
آقای دکتر پورقربان
ساعت 17
آقای دکتر پورقربان
ساعت 17
آقای دکتر پورقربان
ساعت 17
آقای دکتر پورقربان
ساعت 17
آقای دکتر پورقربان
ساعت 17
آزمایشگاه
صبح و عصر بجز تعطیلات رسمی
خانم دکتر غفوریان
آقای رنجبر
خانم دکتر غفوریان
آقای رنجبر
خانم دکتر غفوریان
آقای رنجبر
خانم دکتر غفوریان
آقای رنجبر
خانم دکتر غفوریان
آقای رنجبر
خانم دکتر غفوریان
آقای رنجبر
[/cws-widget][/col][/cws-row]