جستجو پزشکان

جدول ساعات فعالیت پزشکان و بخش های درمانگاه

جدول ساعات فعالیت پزشکان و بخش ها در طول هفته
تخصص هاشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
فوق تخصص غدد
صبح ها
*********خانم دکتر خزاعی
ساعت 8
*** ***
متخصص داخلی عفونی
صبح ها
*********آقای دکتر یزدی
ساعت 11:00
***آقای دکتر یزدی
ساعت 11:00
متخصص داخلی عفونی
عصر ها
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:00
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:00
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:00
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:00
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:00
***
متخصص داخلی گوارش
صبح ها
***خانم دکتر جباری
ساعت 11:30
************
متخصص جراح عمومی
صبح ها
*********آقای دکتر نوری
ساعت 9
******
متخصص ارولوژی
عصر ها
***آقای دکتر بادصبا
ساعت 16
************
متخصص ارتوپدی
صبح ها
***آقای دکتر صفری
ساعت 10:30
************
متخصص چشم
صبح ها
خانم دکتر نجفی
ساعت 9
***************
متخصص اعصاب و روان
عصرها
***خانم دکتر ابراهیم زاده
ساعت 19
************
متخصص زنان زایمان
صبح ها
*********خانم دکتر ابراهیمی
ساعت 9
******
متخصص قلب و عروق
فوق تخصص بالون و آنژیوپلاستی
صبح ها
***آقای دکتر محمد عباس زاده
ساعت 7
************
پزشک عمومی
صبح ها
آقای دکتر خلیل احمدیآقای دکتر منیریاقای دکتر خلیل احمدیآقای دکتر نوراللهیان
آقای دکتر مسعودی
آقای دکتر منیریآقای دکتر منیریآقای دکتر رضوی
پزشک عمومی
عصر ها
آقای دکتر نورالهیانآقای دکتر خلیل احمدیآقای دکتر خلیل احمدیآقای دکتر خلیل احمدیآقای دکترحسینی فخر
آقای دکتر علی اکبری
خانم دکتر امین شریفیآقای دکتر رضوی
پزشک عمومی
شب ها
آقای دکتر خلیل احمدی
آقای دکتر حسینی فخر
خانم دکتر احمدیان
شالچی
آقای دکتر امیرآبادیآقای دکتر خلیل احمدی
خانم دکتر احمدیان شالچی
آقای دکتر امیرآبادیآقای دکتر امیرآبادیآقای دکتر رضوی


بخش هاشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
کنترل دیابت
صبح ها
خانم دکتر طباطبایی
ساعت 9
***خانم دکتر طباطبایی
ساعت 9
***خانم دکتر طباطبایی
ساعت9
***
درمان اعتیاد
عصر ها
آقای دکتر پورقربان
ساعت 17
***آقای دکتر پورقربان
ساعت 17
***آقای دکتر پورقربان
ساعت 17
***
تغذیه و رژیم درمانی***************آقای دکتر منیری
ساعت 13 ظهر
پوست و زیبایی
عصر ها
******************
مامایی
صبح ها
خانم زمانی
ساعت10:30
خانم زمانی
ساعت 10:30
خانم زمانی
ساعت 10:30
***خانم زمانی
ساعت 10:30
خانم زمانی
ساعت 10:30
مامایی
عصر ها
******************
بینایی سنجی
صبح ها
******آقای عالم
ساعت 11
***آقای عالم
ساعت 11
***
مشاوره روانشناسی
عصر ها
خانم کریم پور
ساعت 19
***خانم کریم پور
ساعت 19
خانم کریم پور
ساعت 19
آزمایشگاه
صبح و عصر بجز تعطیلات رسمی
خانم دکتر غفوریان
آقای رنجبر
خانم دکتر غفوریان
آقای رنجبر
خانم دکتر غفوریان
آقای رنجبر
خانم دکتر غفوریان
آقای رنجبر
خانم دکتر غفوریان
آقای رنجبر
خانم دکتر غفوریان
آقای رنجبر
دندانپزشکی
صبح و عصر بجز تعطیلات رسمی
******************
سونوگرافی رادیولوژی
******************