جستجو پزشکان

جدول ساعات فعالیت پزشکان و بخش های درمانگاه

جدول ساعات فعالیت پزشکان و بخش ها در طول هفته
تخصص هاشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
فوق تخصص غدد
صبح ها
خانم دکتر خزاعی
ساعت 8
بخش تخصصی زخم
صبح ها
تحت نظر آقای دکتر یزدی
ساعت 09:00
تحت نظر آقای دکتر یزدی
ساعت 09:00
تحت نظر آقای دکتر یزدی
ساعت 09:00
متخصص داخلی عفونی
صبح ها
آقای دکتر یزدی
ساعت 11:00
آقای دکتر یزدی
ساعت 11:00
آقای دکتر یزدی
ساعت 11:00
متخصص داخلی عفونی
عصر ها
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:00
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:00
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:00
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:00
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:00
متخصص جراح عمومی
صبح ها
آقای دکتر نوری
ساعت 09:00
متخصص ارولوژی
عصر ها
آقای دکتر بادصبا
ساعت 16:00
متخصص ارتوپدی
صبح ها
آقای دکتر صفری
ساعت 10:30
متخصص چشم
صبح ها
خانم دکتر نجفی
ساعت 09:00
متخصص اعصاب و روان
عصرها
خانم دکتر ابراهیم زاده
ساعت 19:30
متخصص زنان زایمان
صبح ها
خانم دکتر ابراهیمی
ساعت 9
متخصص قلب و عروق
فوق تخصص بالون و آنژیوپلاستی
صبح ها
آقای دکتر محمد عباس زاده
ساعت 7
پزشک عمومی
صبح ها
آقای دکتر خلیل احمدیآقای دکتر منیریاقای دکتر خلیل احمدیآقای دکتر نوراللهیان
آقای دکتر مسعودی
آقای دکتر منیریآقای دکتر منیریآقای دکتر رضوی
پزشک عمومی
عصر ها
آقای دکتر نورالهیانآقای دکتر خلیل احمدیآقای دکتر خلیل احمدیآقای دکتر خلیل احمدیآقای دکترحسینی فخر
آقای دکتر علی اکبری
خانم دکتر امین شریفیآقای دکتر رضوی
پزشک عمومی
شب ها
آقای دکتر خلیل احمدی
آقای دکتر حسینی فخر
خانم دکتر احمدیان
شالچی
آقای دکتر رضویآقای دکتر خلیل احمدی
خانم دکتر احمدیان شالچی
آقای دکتر میرزاییانآقای دکتر ابرازیآقای دکتر رضوی


بخش هاشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
کنترل دیابت
صبح ها
خانم دکتر طباطبایی
ساعت 9
خانم دکتر طباطبایی
ساعت 9
خانم دکتر طباطبایی
ساعت9
درمان اعتیاد
عصر ها
آقای دکتر پورقربان
ساعت 17
آقای دکتر پورقربان
ساعت 17
آقای دکتر پورقربان
ساعت 17
تغذیه و رژیم درمانی
صبح ها
آقای دکتر منیری
ساعت 13 ظهر
درمان تخصصی زخم
صبح ها
تحت نظر دکتر یزدی
ساعت 09:00
تحت نظر دکتر یزدی
ساعت 09:00
تحت نظر دکتر یزدی
ساعت 09:00
مامایی
صبح ها
خانم زمانی
ساعت10:30
خانم زمانی
ساعت 10:30
خانم زمانی
ساعت 10:30
خانم زمانی
ساعت 10:30
خانم زمانی
ساعت 10:30
مامایی
عصر ها
خانم جوانبخت
ساعت 18:00
خانم جوانبخت
ساعت 18:00
خانم جوانبخت
ساعت 18:00
بینایی سنجی
صبح ها
آقای عالم
ساعت 11
آقای عالم
ساعت 11
مشاوره روانشناسی
عصر ها
خانم کریم پور
ساعت 19
خانم کریم پور
ساعت 19
خانم کریم پور
ساعت 19
آزمایشگاه
صبح و عصر بجز تعطیلات رسمی
با مدیریت آقای رنجبر
تلفن 37530300 (051)
با مدیریت آقای رنجبر
تلفن 37530300 (051)
با مدیریت آقای رنجبر
تلفن 37530300 (051)
با مدیریت آقای رنجبر
تلفن 37530300 (051)
با مدیریت آقای رنجبر
تلفن 37530300 (051)
با مدیریت آقای رنجبر
تلفن 37530300 (051)
دندانپزشکی
صبح و عصر بجز تعطیلات رسمی
با مدیریت آقای رمضانی
تلفن 37530200 (051)
با مدیریت آقای رمضانی
تلفن 37530200 (051)
با مدیریت آقای رمضانی
تلفن 37530200 (051)
با مدیریت آقای رمضانی
تلفن 37530200 (051)
با مدیریت آقای رمضانی
تلفن 37530200 (051)
با مدیریت آقای رمضانی
تلفن 37530200 (051)
سونوگرافی رادیولوژی
با مدیریت آقای رحیمی
تلفن 37518115 (051)
با مدیریت آقای رحیمی
تلفن 37518115 (051)
با مدیریت آقای رحیمی
تلفن 37518115 (051)
با مدیریت آقای رحیمی
تلفن 37518115 (051)
با مدیریت آقای رحیمی
تلفن 37518115 (051)
با مدیریت آقای رحیمی
تلفن 37518115 (051)