جستجوی پزشکان

جدول ساعات فعالیت پزشکان و بخش های درمانگاه

جدول ساعات فعالیت پزشکان و بخش ها در طول هفته
تخصص هاشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
فوق تخصص غدد
صبح ها

خانم دکتر خزاعی
ساعت 8:30
متخصص داخلی عفونی
صبح ها
آقای دکتر یزدی
ساعت 10:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 10:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 10:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 10:30
آقای دکترلایق
ساعت 10:30
آقای دکترلایق
ساعت 10:30
متخصص داخلی عفونی
عصر ها
آقای دکتر یزدی
ساعت 17:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 17:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 17:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 17:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 17:30
آقای دکترلایق
ساعت 17:30
متخصص جراح عمومی
صبح ها
آقای دکتر نوری
ساعت 9
متخصص ارولوژی
عصر ها
آقای دکتر بادصبا
ساعت 16
متخصص ارتوپدی
صبح ها
آقای دکتر صفری
ساعت 11
متخصص چشم
صبح ها
خانم دکتر نجفی
ساعت 9
متخصص اعصاب و روان
صبح ها
خانم دکتر معتمدی نسب
متخصص زنان زایمان
صبح ها
خانم دکتر ابراهیمی
ساعت 9
پزشک عمومی
صبح ها
خانم دکتر نوائیخانم دکتر نوائیخانم دکتر امین شریفیآقای دکتر نوراللهیانآقای دکتر منیریآقای دکتر منیریآقای دکتر رضوی
پزشک عمومی
عصر ها
آقای دکتر نورالهیانآقای دکتر خلیل احمدیآقای دکتر نورالهیان
آقای دکتر پور پیا
آقای دکتر خلیل احمدیآقای دکترعلی اکبریخانم دکتر امین شریفیآقای دکتر رضوی
پزشک عمومی
شب ها
آقای دکتر پورداراخانم دکتر احمدیان
شالچی
آقای دکتر امیرآبادیآقای دکتر خلیل احمدی
خانم دکتر احمدیان شالچی
آقای دکتر امیرآبادیآقای دکتر امیرآبادیآقای دکتر رضوی
بخش هاشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
کنترل دیابت
صبح ها
خانم دکتر طباطبایی
ساعت 8:30
خانم دکتر طباطبایی
ساعت 8:30
خانم دکتر طباطبایی
ساعت 8:30
درمان اعتیاد
عصر ها

آقای دکتر پورقربان
ساعت 17

آقای دکتر پورقربان
ساعت 17

آقای دکتر پورقربان
ساعت 17

آقای دکتر پورقربان
ساعت 17

آقای دکتر پورقربان
ساعت 17

آقای دکتر پورقربان
ساعت 17
تغذیه و رژیم درمانی
صبح ها و عصر ها
آقای دکتر منیری
ساعت 17:30
مامایی
صبح ها
خانم زمانی
ساعت 10
خانم زمانی
ساعت 10
خانم زمانی
ساعت 11
خانم زمانی
ساعت 10
خانم زمانی
ساعت 10
مامایی
عصر ها
خانم عظیما
ساعت 18
خانم عظیما
ساعت 18
خانم گوارشکی
ساعت 18
بینایی سنجی
صبح ها
آقای عالم
ساعت 11
آقای عالم
ساعت 10:30
آقای عالم
ساعت 10:30
مشاوره روانشناسی
عصر ها
آزمایشگاه
صبح و عصر بجز تعطیلات رسمی
خانم دکتر غفوریان
آقای رنجبر
خانم دکتر غفوریان
آقای رنجبر
خانم دکتر غفوریان
آقای رنجبر
خانم دکتر غفوریان
آقای رنجبر
خانم دکتر غفوریان
آقای رنجبر
خانم دکتر غفوریان
آقای رنجبر
دندانپزشکی
صبح و عصر بجز تعطیلات رسمی و عصر پنجشنبه ها
سونوگرافی رادیولوژی
عصر ها
آقای دکتربهشتیان
ساعت 17
آقای دکتربهشتیان
ساعت 17
آقای دکتربهشتیان
ساعت 17
آقای دکتربهشتیان
ساعت 17
آقای دکتربهشتیان
ساعت 17
آقای دکتربهشتیان
ساعت 17