جستجوی پزشکان

جدول ساعات فعالیت پزشکان و بخش های درمانگاه

جدول ساعات فعالیت پزشکان و بخش ها در طول هفته
تخصص هاشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
فوق تخصص غدد
صبح ها
آقای دکتر کرباس فروشان
هر دو هفته یکبار
ساعت 10
متخصص داخلی عفونی
صبح ها
آقای دکتر یزدی
ساعت 10:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 10:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 10:30
خانم دکتر یزدان پناه
ساعت 10:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 10:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 10:30
متخصص داخلی عفونی
عصر ها
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:30
آقای دکتر یزدی
ساعت 18:30
متخصص جراح عمومی
صبح ها
آقای دکتر نوری
ساعت 10
متخصص قلب و عروق
صبح ها
آقای دکتر عباس زاده
ساعت 12
متخصص ارتوپدی
صبح ها
آقای دکتر صفری
ساعت 11
متخصص چشم
صبح ها
خانم دکتر نجفی
ساعت 9
متخصص اعصاب و روان
صبح ها
خانم دکتر مقدسیان
ساعت 10:30
متخصص زنان زایمان
صبح ها
خانم دکتر حائری
ساعت 10
خانم دکتر ابراهیمی
ساعت 9
پزشک عمومی
صبح ها
آقای دکتر خالصیآقای دکتر خالصیآقای دکتر خالصیآقای دکتر امیرآبادیآقای دکتر پور محمدیخانم دکتر جاویدآقای دکتر امیرآبادی
پزشک عمومی
عصر ها
آقای دکتر پور محمدیآقای دکتر خلیل احمدیآقای دکتر پور محمدیآقای دکتر خلیل احمدیآقای دکتر پورزندآقای دکتر پور محمدیآقای دکتر رضوی
پزشک عمومی
شب ها
آقای دکتر پور محمدیخانم دکتر کریمانآقای دکتر امیرآبادیآقای دکتر خلیل احمدیآقای دکتر امیرآبادیآقای دکتر امیرآبادیآقای دکتر رضوی
بخش هاشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
کنترل دیابت
صبح ها
خانم دکتر طباطبایی
ساعت 8:30
خانم دکتر طباطبایی
ساعت 8:30
خانم دکتر طباطبایی
ساعت 8:30
درمان اعتیاد
عصر ها
خانم دکتر خرقانی
آقای دکتر پورقربان
ساعت 17
خانم دکتر خرقانی
آقای دکتر پورقربان
ساعت 17
خانم دکتر خرقانی
آقای دکتر پورقربان
ساعت 17
خانم دکتر خرقانی
آقای دکتر پورقربان
ساعت 17
خانم دکتر خرقانی
آقای دکتر پورقربان
ساعت 17
خانم دکتر خرقانی
آقای دکتر پورقربان
ساعت 17
تغذیه و رژیم درمانی
صبح ها و عصر ها
آقای دکتر منیری
ساعت 10
آقای دکتر منیری
ساعت 17:30
پوست و زیبایی
عصر ها
خانم دکتر امیریان فر
ساعت 18
خانم دکتر امیریان فر
ساعت 18
هومیوپاتی
عصر ها
آقای دکتر توکلی
ساعت 18
آقای دکتر توکلی
ساعت 18
مامایی
صبح ها
خانم زمانی
ساعت 10
خانم زمانی
ساعت 10
خانم زمانی
ساعت 11
خانم زمانی
ساعت 10
خانم زمانی
ساعت 10
مامایی
عصر ها
خانم عظیما
ساعت 18
خانم عظیما
ساعت 18
خانم گوارشکی
ساعت 18
بینایی سنجی
صبح ها
آقای عالم
ساعت 11
آقای عالم
ساعت 10:30
آقای عالم
ساعت 10:30
مشاوره روانشناسی
عصر ها
آقای شریعتی پور
ساعت 18
آقای شریعتی پور
ساعت 18
آزمایشگاه
صبح و عصر بجز تعطیلات رسمی
آقای دکتر منصف
آقای رنجبر
آقای دکتر منصف
آقای رنجبر
آقای دکتر منصف
آقای رنجبر
آقای دکتر منصف
آقای رنجبر
آقای دکتر منصف
آقای رنجبر
آقای دکتر منصف
آقای رنجبر
دندانپزشکی
صبح و عصر بجز تعطیلات رسمی و عصر پنجشنبه ها
خانم دکتر فرهادفر
آقای دکتر معصومی
خانم دکتر فرهادفر
آقای دکتر معصومی
خانم دکتر فرهادفر
آقای دکتر معصومی
خانم دکتر فرهادفرخانم دکتر فرهادفرخانم دکتر فرهادفر
سونوگرافی رادیولوژی
عصر ها
آقای دکتر نوروزی
ساعت 17
آقای دکتر نوروزی
ساعت 17
آقای دکتر نوروزی
ساعت 17
آقای دکتر نوروزی
ساعت 17
آقای دکتر نوروزی
ساعت 17
آقای دکتر نوروزی
ساعت 17