دکتر مولود طباطبایی

دکتر مولود طباطبایی
departments: بخش کنترل دیابت
positions: پزشک عمومی
treatments: پزشک دیابت