جستجوی پزشکان

دکتر محمد یزدی

دکتر محمد یزدی
بخش ها: بخش داخلی عفونی
موقعیت: ریاست درمانگاه, پزشک متخصص
تخصص ها: متخصص داخلی عفونی
درجه: پزشک متخصص داخلی عفونی
دفتر: بخش تخصصی درمانگاه سلامت مشهد
روز کاری: یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهار شنبه, پنجشنبه, شنبه