جستجوی پزشکان

دکتر سید عبدالرضا منیری

دکتر سید عبدالرضا منیری
departments: بخش تغذیه و رژیم درمانی, بخش پزشک عمومی
positions: پزشک عمومی
treatments: پزشک تغذیه