خانم دکتر حمید منش

خانم دکتر حمید منش
departments: بخش زنان و مامایی
positions: پزشک متخصص زنان
treatments: متخصص زنان و زایمان