دکتر محمد یزدی

دکتر محمد یزدی
departments: بخش داخلی عفونی
positions: پزشک متخصص داخلی و عفونی, ریاست درمانگاه
treatments: متخصص داخلی عفونی
degree: پزشک متخصص داخلی عفونی
office: بخش تخصصی درمانگاه سلامت مشهد
workingdays: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday