جدول ساعات فعالیت پزشکان و بخش های درمانگاه

جدول ساعات فعالیت پزشکان و بخش ها در طول هفته
تخصص هاشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
فوق تخصص غدد
صبح ها
خانم دکتر خزاعی
ساعت 8:30
فوق تخصص قلب
صبح ها

آقای دکتر عباس زاده
ساعت 12
بخش تخصصی زخم
عصرها
تحت نظر آقای دکتر یزدی
ساعت 18
تحت نظر آقای دکتر یزدی
ساعت 18
تحت نظر آقای دکتر یزدی
ساعت 18
متخصص داخلی عفونی
صبح ها
آقای دکتر یزدی
ساعت 11
آقای دکتر یزدی
ساعت 11
متخصص داخلی عفونی
عصر ها
آقای دکتر یزدی
ساعت 17
آقای دکتر یزدی
ساعت 17
آقای دکتر یزدی
ساعت 17
آقای دکتر یزدی
ساعت 17
آقای دکتر یزدی
ساعت 17
متخصص جراح عمومی
صبح ها
متخصص ارولوژی
عصر ها
آقای دکتر بادصبا
ساعت 17:00
متخصص ارتوپدی
صبح ها
آقای دکتر صفری
ساعت 10:30
متخصص چشم
صبح ها
خانم دکتر نجفی
ساعت 10
متخصص اعصاب و روان
صبح ها
خانم دکتر ابراهیم زاده
ساعت 10
متخصص زنان زایمان
صبح ها
خانم دکتر حمیدمنش
ساعت 10
پزشک عمومی
صبح ها
آقای دکتر نورالهیانآقای دکتر منیریاقای دکتر خلیل احمدیآقای دکتر نوراللهیان
آقای دکتر منیریآقای دکتر منیریآقای دکتر رضوی
پزشک عمومی
عصر ها
آقای دکتر خلیل احمدیآقای دکتر مسعودیآقای دکتر خلیل احمدیآقای دکتر خلیل احمدیآقای دکتر خلیل احمدیآقای دکتر کتابیآقای دکتر رضوی
پزشک عمومی
شب ها
خانم دکتر سبیکه بختیاریخانم دکتر احمدیان
شالچی
آقای دکتر رضویخانم دکتر سبیکه بختیاری
خانم دکتر احمدیان شالچی
آقای دکتر میرزاییانآقای دکتر سلطانی مقدمآقای دکتر رضوی


بخش هاشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
کنترل دیابت
صبح ها
خانم دکتر طباطبایی
ساعت 9
خانم دکتر طباطبایی
ساعت 9
خانم دکتر طباطبایی
ساعت9
درمان اعتیاد
عصر ها
خانم دکتر بختیاری
ساعت 17
خانم دکتر بختیاری
ساعت 17
خانم دکتر بختیاری
ساعت 17
خانم دکتر بختیاری
ساعت 17
خانم دکتر بختیاری
ساعت 17
تغذیه و رژیم درمانی
صبح ها
آقای دکتر منیری
ساعت 13
مامایی
صبح ها
خانم زمانی
ساعت10:30
خانم زمانی
ساعت 10:30
خانم زمانی
ساعت 10:30
خانم زمانی
ساعت 10:30
خانم زمانی
ساعت 10:30
مامایی
عصر ها
بینایی سنجی
صبح ها
آقای عالم
ساعت 11
آقای عالم
ساعت 11
مشاوره ارتوز پروتز و اسکن کف پا
صبح ها
آقای رزازان
ساعت 9:30
آقای رزازان
ساعت 9:30
آقای رزازان
ساعت 9:30
مشاوره روانشناسی
صبح ها
خانم فاضلی
ساعت 10
خانم فاضلی
ساعت 10
خانم فاضلی
ساعت 10
مشاوره روانشناسی
عصر ها
خانم کریم پور
ساعت 17
خانم کریم پور
ساعت 17
خانم کریم پور
ساعت 17
خانم کریم پور
ساعت 17
خانم کریم پور
ساعت 17
آزمایشگاه
صبح و عصر بجز تعطیلات رسمی
با مدیریت آقای رنجبر
تلفن 37530300 (051)
با مدیریت آقای رنجبر
تلفن 37530300 (051)
با مدیریت آقای رنجبر
تلفن 37530300 (051)
با مدیریت آقای رنجبر
تلفن 37530300 (051)
با مدیریت آقای رنجبر
تلفن 37530300 (051)
با مدیریت آقای رنجبر
تلفن 37530300 (051)
دندانپزشکی
صبح و عصر بجز تعطیلات رسمی
با مدیریت آقای رمضانی
تلفن 37530200 (051)
با مدیریت آقای رمضانی
تلفن 37530200 (051)
با مدیریت آقای رمضانی
تلفن 37530200 (051)
با مدیریت آقای رمضانی
تلفن 37530200 (051)
با مدیریت آقای رمضانی
تلفن 37530200 (051)
با مدیریت آقای رمضانی
تلفن 37530200 (051)
سونوگرافی رادیولوژی
صبح و عصر بجز تعطیلات رسمی
با مدیریت آقای رحیمی
تلفن 37518115 (051)
با مدیریت آقای رحیمی
تلفن 37518115 (051)
با مدیریت آقای رحیمی
تلفن 37518115 (051)
با مدیریت آقای رحیمی
تلفن 37518115 (051)
با مدیریت آقای رحیمی
تلفن 37518115 (051)
با مدیریت آقای رحیمی
تلفن 37518115 (051)