فهرست پزشکان

اسامی پزشکان و کارشناسان درمانگاه سلامت
روی نام پزشکان کلیک کنید
پزشکان معالج
رضوان جوانبخت
کارشناس مامایی
خانم دکتر خزاعی
پزشک فوق تخصص
آقای محمد رنجبر
مدیریت آزمایشگاه
دکتر محمد یزدی
پزشک متخصص داخلی و عفونی, ریاست درمانگاه
خانم وکیلیان
کارشناس پرستاری
خانم خان پور
کارشناس پرستاری
خانم سوختانلو
کارشناس پرستاری
خانم پور رضا
کارشناس پرستاری
آقای محمد عالم
کارشناس بینایی سنجی
خانم آزاده زمانی
کارشناس مامایی
دکتر مسلم صفری
پزشک متخصص ارتوپدی
دکتر نصرت الله نوری
پزشک متخصص جراحی عمومی
دکتر فاطمه نجفی
پزشک متخصص چشم
خانم دکتر حمید منش
پزشک متخصص زنان