دکتر سید عبدالرضا منیری

دکتر سید عبدالرضا منیری
departments: بخش پزشک عمومی, بخش تغذیه و رژیم درمانی
positions: پزشک عمومی
treatments: پزشک تغذیه