جستجو پزشکان

Staff Department: بخش داخلی عفونی

آقای دکتر لایق
پزشک متخصص
دکتر محمد یزدی
پزشک متخصص, ریاست درمانگاه