جستجوی پزشکان

Staff Department: بخش داخلی عفونی

دکتر مرتضی لایق
پزشک متخصص
دکتر محمد یزدی
ریاست درمانگاه, پزشک متخصص