جستجو پزشکان

همکاران بخش اداری

رئیس درمانگاه : جناب آقای دکتر محمد یزدی

مدیر داخلی : جناب آقای مصطفی تحققی

مدیر مالی : سرکار خانم فاطمه شاکری

مدیر IT : سرکار خانم محدثه صنعتی