منشور اخلاقی کارکنان

ما کارکنان درمانگاه شبانه روزی سلامت به منظور تکریم ارباب رجوع و دستیابی به اهداف والای درمانگاه سلامت که ارائه ی خدمات مطلوب و انسان دوستانه و درخور شأن مراجعین می باشد، خود را متعهد به اجرای منشور اخلاقی زیر می دانیم.

۱-    در محیط درمانگاه از پوشش مناسب، تمیز و سازگار با فرهنگ غنی ایرانی اسلامی استفاده کرده و در جهت ایجاد فضایی دلپذیر و مناسب با شئونات انسانی تلاش خواهیم کرد.

۲-    در ارتباط با ارباب رجوع، وقت شناس بوده ؛ به موقع در محل کار حاضر شده و در انجام وظایف محوله جدیت و پشتکار خواهیم داشت.

۳-    ما تلاش خواهیم کرد که در برخورد با مراجعین ، خوشرو، خویشتن دار، انتقادپذیر وهمچنین شنونده ای دقیق ،صبور و پاسخگو باشیم.

۴-    از اعمال نظر شخصی در حین انجام کار پرهیز نموده و امین اسرار مراجعین و درمانگاه خواهیم بود.

۵-    ما تلاش خواهیم کرد در استفاده از اموال درمانگاه، نهایت دقت و امانتداری را اعمال نماییم.

۶-    با شرکت در برنامه ریزی های آموزشی که از سوی درمانگاه درنظر گرفته می شود، افزایش آموخته ها و پرورش مهارت های کاریِ خویش را در اولویت قرار خواهیم داد.

۷-    ارتقای کیفیت کار، رعایت اصول ایمنی حین انجام کار و بهداشت محیط کار را همواره مدنظر قرار خواهیم داد.

۸-    نظرات و انتقاداتِ ارباب رجوع را با سعه ی صدر و گوش جان شنیده و با حفظ امانت داری، به مدیریت درمانگاه انتقال خواهیم داد.