نظرسنجی

نظرسنجی

فرم نظرسنجی از بیماران مراجعه کننده به کلینیک سلامت

Step 1 of 2

 • کاملاً راضیمراضیمنظری ندارمناراضی ام
  برخورد پزشک با شما چگونه است؟
  از نحوه برخورد پرستار بخش اورژانس راضی هستید؟
  فضای موجود پزشکی و پرستاری چطور است؟
  نحوه برخورد مسئول پذیرش درمانگاه چگونه است؟
  نحوه برخورد و پیگیری بیماری در واحد کنترل دیابت؟
  نحوه برخورد و پیگیری بیماری در واحد ترک اعتیاد؟
  نظر شما در مورد بهداشت و نظافت محیط درمانگاه چیست؟
  نظر شما در مورد امکانات رفاهی درمانگاه مثل تلویزیون و تلفن شهری رایگان و ... چیست؟