دوازده تفاوت دلبستگی و وابستگی

معمولا دیده می شود در بین زن و شوهرها، مرزهای دلبستگی و وابستگی مشخص نیست. درحالی که دلبستگی منجر به سازندگی و رشد رابطه می شود اما وابستگی آفتی هست که یک رابطه را تهدید کرده و به شکست می کشاند. تفاوتهای دلبستگی و وابستگی بیان می شود.

کسانی که به اشتباه وابستگی را با عشق دلبستگی اشتباه گرفته اند توجه کنند و نسبت به اصلاح آن بکوشند و سعی کنند با دلبستگی پایه های یک خانواده گرم را پی ریزی کرده یا مستحکم نمایند:

تفاوت اول:

دلبستگی: رابطه ای خاص و پایدار بین دو نفراست که به واسطه ی خواستن یکدیگر، آن دو به هم نزدیک می شوند و هر دو تمایل دارند.

وابستگی: به رابطه ای اشاره دارد که در آن وجود یک فرد به طرف مقابلش بستگی دارد اگر تو نباشی من مرده ام.

تفاوت دوم:

دلبستگی: ساز و کاری طبیعی برای بقاءاست.

وابستگی: مکانیسمی مرضی است.

تفاوت سوم:

دلبستگی: از احساس امنیت و صمیمیت شکل می گیرد.

وابستگی: از احساس ناامنی نشأت می گیرد.

تفاوت چهارم:

دلبستگی: احساس تعلق وجود دارد.

وابستگی: احساس تملک وجود دارد.

تفاوت پنجم:

دلبستگی: به شخص استقلال می دهد.

وابستگی: آزادی را از شخص می گیرد.

تفاوت ششم:

دلبستگی: فرد را آن طور که هست می خواهیم.

وابستگی: فرد را آن چنان که می خواهیم شکل می دهیم.

تفاوت هفتم:

دلبستگی: شدت احساسات مثبت و منفی نسبت به معشوق در حد تعادل قرار دارد.

وابستگی: احساسا ت شدید و غیر قابل کنترل نسبت به معشوق مشاهده می شود.

تفاوت هشتم:

دلبستگی: عشق غیر مشروط است.

وابستگی: عشق مشروط است.

تفاوت نهم:

دلبستگی: نوع عشق دگر خواهانه است.

وابستگی: عشق خود خود خواهانه است.

تفاوت دهم:

دلبستگی: توان عشق ورزیدن به خود و دیگری

وابستگی: ناتوانی در عشق ورزیدن به خود و دیگری.

تفاوت یازدهم:

دلبستگی: مشتاق رشد است.

وابستگی: مانع رشد است.

تفاوت دوازدهم:

دلبستگی: موجب آرامش و نهایت است.

وابستگی: به شکست ختم می شود

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸