همکاران بخش اداری

رئیس درمانگاه : جناب آقای دکتر محمد یزدی

مدیر داخلی : جناب آقای مصطفی تحققی

مدیر اجرایی – منابع انسانی : جناب آقای محمد علی یزدی

مدیر مالی  : سرکار خانم فاطمه شاکری

مدیر اسناد پزشکی : سرکار خانم ام البنین دهقان