جستجو پزشکان

همکاران بخش اداری

رئیس درمانگاه : جناب آقای دکتر محمد یزدی

مدیر داخلی : جناب آقای مصطفی تحققی

مدیر منابع انسانی : جناب آقای محمد علی یزدی

مدیر مالی – حسابداری : سرکار خانم فاطمه شاکری

مدیر اجرایی – IT : سرکار خانم محدثه صنعتی