طرح ویزیت رایگان سلامت ( بازدید از روستای جغری)

2020/11/11

حضور تیم پزشکان و پرستاران

به عنوان طرح ویزیت رایگان سلامت در حومه ی شهر مشهد

( روستای جغری ) روز جمعه مورخه ۱۳۹۹/۷/۱۱ انجام شد.

Posted in اخبار by مدیر