خدمات مشاوره کارآفرینی در حوزه سلامت

2016/02/06

دکتر محمد یزدی
کارآفرین برتر استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۳

تاسیس مرکز مشاوره و خدمات کارافرینی حوزه سلامت

با توجه به اهمیت حفظ و ارتقاءسلامت در ایجاد جامعه ای پویا و پایدار ، ضرورت دارد مرکز مشاوره و کارآفرینی به منظور راهنمایی برای ایجاد کسب و کارهای مستقل در حوزه بهداشت و درمان راه اندازی شود.

اهداف :
– توسعه فعالیت های کارآفرینانه به توجه به مزیت ها و ظرفیت های اقتصادی کشور
– افزایش سهم فعالیت های کار آفرینانه در تولید ناخالص داخلی
– ایجاد ارتباط منطقی و پایدار بین فعالیت های کارآفرینانه و تولید
– ارائه مشاوره های تخصصی مبتنی بر دانش کاربردی و نوآوری به صاحبان ایده ،کارآفرینان و متقاضیان ایجاد بنگاه های اقتصادی
زمینه های فعالیت مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سلامت :
۱- ارائه مشاوره های تخصصی مرتبط با حرف پزشکی.
۲- اجرای طرح های کسب وکار برای صاحبان ایده های نو آورانه.
۳- هدایت صاحبان سرمایه و ایده در چارچوب طرح های نو آورانه و بازار پذیر کسب و کار حوزه سلامت.
۴- ارائه مشاوره به متقاضیان در خصوص مباحث قانونی و حقوقی.
۵- ارائه راهکارهای تامین مالی طرح های نوآورانه.
۶- ارزیابی همه جانبه ( فنی – اقتصادی ) طرح های نو آورانه و تبین فرایندهای مدت و شاخص های سود آوری.
۷- ارایه مشاوره به منظور جذب فناوری های نوین ، به کارگیری تکنولوژی مدرن و افزایش دانش فنی بنگاه های اقتصادی.
۸- ارائه خدمات مشاوره ای آموزشی ، برنامه ریزی و مدیریتی.
۹- ارائه مشاوره های تخصصی به کارآفرینان با رویکرد افزایش رقابت پذیری در بازارهای هدف.

Posted in اخبار by مدیر | Tags: