جلسه کاربردی با مسئولین درمانگاه سلامت

2020/11/06

جلسه کاربردی با مدیران و مسئولین بخش ها

در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۳

با هدف بهبود وضعیت کمی و کیفی ارائه خدمات درمانی به مراجعین برگزار گردید .

Posted in اخبار by مدیر