جستجوی پزشکان

همکاران بخش اداری

ریاست درمانگاه : آقای دکتر یزدی

مدیر اداری : آقای تحققی

مدیر اجرایی : آقای مهندس یزدی

مسئول حسابداری : خانم شاکری

مسئول باشگاه سلامت : آقای حجازی