جستجوی پزشکان

خدمات مشاوره کارآفرینی در حوزه سلامت

خدمات مشاوره کارآفرینی در حوزه سلامت
شنبه 06 فوریه 2016

دکتر محمد یزدی
کارآفرین برتر استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۳

دکترمحمدیزدی کارآفرین برتر استانی
دکترمحمدیزدی در میان کارآفرینان برتر استانی

تاسیس مرکز مشاوره و خدمات کارافرینی حوزه سلامت

با توجه به اهمیت حفظ و ارتقاءسلامت در ایجاد جامعه ای پویا و پایدار ، ضرورت دارد مرکز مشاوره و کارآفرینی به منظور راهنمایی برای ایجاد کسب و کارهای مستقل در حوزه بهداشت و درمان راه اندازی شود.

اهداف :
– توسعه فعالیت های کارآفرینانه به توجه به مزیت ها و ظرفیت های اقتصادی کشور
– افزایش سهم فعالیت های کار آفرینانه در تولید ناخالص داخلی
– ایجاد ارتباط منطقی و پایدار بین فعالیت های کارآفرینانه و تولید
– ارائه مشاوره های تخصصی مبتنی بر دانش کاربردی و نوآوری به صاحبان ایده ،کارآفرینان و متقاضیان ایجاد بنگاه های اقتصادی
زمینه های فعالیت مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سلامت :
۱- ارائه مشاوره های تخصصی مرتبط با حرف پزشکی
۲- اجرای طرح های کسب وکار برای صاحبان ایده های نو آورانه
۳- هدایت صاحبان سرمایه و ایده در چارچوب طرح های نو آورانه و بازار پذیر کسب و کار حوزه سلامت
۴- ارائه مشاوره به متقاضیان در خصوص مباحث قانونی و حقوقی
۵- ارائه راهکارهای تامین مالی طرح های نوآورانه
۶- ارزیابی همه جانبه ( فنی – اقتصادی ) طرح های نو آورانه و تبین فرایندهای مدت و شاخص های سود آوری
۷- ارایه مشاوره به منظور جذب فناوری های نوین ، به کارگیری تکنولوژی مدرن و افزایش دانش فنی بنگاه های اقتصادی
۸- ارائه خدمات مشاوره ای آموزشی ، برنامه ریزی و مدیریتی
۹- ارائه مشاوره های تخصصی به کارآفرینان با رویکرد افزایش رقابت پذیری در بازارهای هدف